Aktuelt

Gode vaner holder vi ved: 

Medbring eget LAGEN og HÅNDKLÆDE til din behandling.

Velkommen – jeg glæder mig til at møde dig.

OBS! NY ADRESSE

tryKKe fødder flytter i hjemlige omgivelser og nyt lokale pr 16/1-2023:

Ottestoften 5 – 8660 Skanderborg

Tavshedspligt

I overensstemmelse med GDPR kræves samtykkeerklæring inden behandling kan foretages, da der føres journal af hensyn til behandlingsforløbet. Dine oplysninger opbevares i henhold til gældende lovgivning på området og gemmes som udgangspunkt i 5 år fra seneste kontakt. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Som behandler har jeg naturligvis tavshedspligt.

Persondatapolitik for patientbehandling hos tryKKe fødder v/ Eva Stubberup

Ottestoften 5
8660 Skanderborg
Cvrnr: 33519303

Velkommen som klient hos tryKKe fødder, Ottestoften 5,8660 Skanderborg e-mail:mail@trykkefoedder.dk, www.trykkefoedder.dk tlf. 422 73 422.

I forbindelse med dine behandlinger både i Klinikken samt ved behandling i virksomhedsordninger er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig.

 1. Hvilke oplysninger behandler jeg?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer jeg oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som jeg efter Sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i Autorisationslovens kapitel 6 og Journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og til de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål.

Disse oplysninger noteres med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: Persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

 1. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har jeg Tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan jeg udveksle dine helbredsoplysninger med andre samarbejdspartnere, fx dit forsikringsselskab.

Videregivelse af helbredsoplysninger udenfor klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre Sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes I Sundhedslovens kapitel 9.

Jeg vil dog altid kontakte dig inden eventual deling af dine oplysninger uanset.

De oplysninger jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil jeg også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

 1. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

  1. Opbevaring af Personfølsomme oplysninger.

  Dine oplysninger opbevares på følgende måde:

  Udfyldt samtykkeerklæring opbevares i underskrevet papirsudgave i aflåst skab og utilgængeligt for uvedkommende.

  Dine journaliserede personlige oplysninger opbevares elektronisk og låst med kode, således utilgængelig for uvedkommende.

  1. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

  Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig.

  Efter Autorisationslovens § 24 må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

  1. Klage

  Klager over min behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

  Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk